Carregant...
 

Reglament de Règim Intern de L'Escola de Música de Sant Pere de Ribes

 

A continuació podeu consultar online el REGLAMENT DE RÈGIM INTERN (RRI) de l'EMSPR  o, si ho preferiu, podeu descarregar-lo en format .pdf clicant AQUÍ.

 
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN L'ESCOLA DE MÚSICA DE SANT PERE DE RIBES


1. INTRODUCCIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN (RRI)
2. PROJECTE PEDAGÒGIC DE CENTRE (PPC)
2.a. presentació
2.b. programa educatiu
2.c. avaluació

3. EDIFICI I ESPAIS

4. Drets i deures
4.a. alumnes
4.a.1. Drets de l'alumnat
4.a.2. Deures de l'alumnat
4.b. Pares i famílies
4.b.1. Drets dels pares i famílies
4.b.2. Deures dels pares i famílies
4.c. Drets i deures del professorat
4.c.1.Drets els professors
4.c.2. Deures dels professors

5. MATRÍCULA, QUOTES I FUNCIONAMENT
5.a. Matrícula i quotes
5.b. funcionament

6. DISCIPLINA I SANCIONS

 

-------------------
 


1. INTRODUCCIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN (RRI)

L'Escola de Música de Sant Pere de Ribes (des d'ara L'EMSPR) té la voluntat d'aconseguir una implicació activa dels seus membres en els diferents àmbits i processos que els afecten i que constitueixen un escenari ideal per exercitar la participació del triangle pedagògic que formen professorat, alumnat i famílies. És per això que aquest reglament de règim intern (RRI a partir d'ara) recull els aspectes que són relatius al funcionament intern de l'escola i desenvolupa, concreta i adapta els drets i deures del conjunt que formen la comunitat educativa de L'EMSPR amb el propòsit d'aconseguir un clima de bona convivència entre tots els membres.

Aquest RRI estableix uns criteris generals en l'àmbit d'organització, de funcionament i d'actuació en casos extraordinaris per garantir el respecte mutu i el màxim aprofitament de les activitats pedagògiques que es realitzen.

Tots els membres de la comunitat educativa estan obligats a comportar-se i actuar en la línia d'aquestes directrius generals i procurar respectar un clima de treball i estudi adequat d'acord amb la programació prevista.


2. PROJECTE PEDAGÒGIC DE CENTRE (PPC)

2.a. presentació

L'EMSPR compta amb la gestió de Joventuts Musicals de Sant Pere de Ribes (des d'ara JMSPR), una ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE. Això vol dir que L'EMSPR NO OBTÉ CAP BENEFICI ECONÒMIC i, per tant,  TOTS ELS INGRESSOS DE L'EMSPR ESTAN DESTINATS A LA SEVA PRÒPIA ACTVITAT.

L'EMSPR també té un pla d'estudis propi que prioritza la pràctica de l'instrument en totes les assignatures, no només en la pròpia classe d'instrument. A més, es parteix del repertori que interessa i agrada a l'alumne, sense imposicions de cap tipus, però sempre amb l'orientació i criteri dels professors.

A L'EMSPR oferim una formació musical completa i que contempla tots els aspectes generals de la música, de la mateixa manera que un nen que practica un esport, com ara el futbol, encara que sigui el porter, no només entrena com a porter. Per això, hem adaptat el Projecte Educatiu de manera que els estudiants puguin cursar els estudis musicals d'una manera integral i atractiva. I tot això al seu ritme, i, en funció de les seves necessitats.


2.b. programa educatiu

L'eix del programa educatiu de l'EMSPR es caracteritza per la tasca de difusió musical més enllà de les seves aules, organitzant activitats com ara audicions, intercanvis, trobades, sortides, etc. on els alumnes poden mostrar i compartir, si ho desitgen, el seu treball des del primer moment.

A L'EMSPR creiem que l'aprenentatge musical ha de seguir la línia natural del desenvolupament i l'aprenentatge. De la mateixa manera que quan som petits aprenem a parlar, dibuixar, caminar, etc. per imitació, els alumnes comencen imitant el professor i als altres companys i, a poc a poc, són capaços de memoritzar petits patrons rítmics i/o melòdics que els permetran interpretar petites melodies i/o cançons ja conegudes. És per això que creiem fermament que l'aprenentatge musical ha de seguir aquesta línia lògica d'aprenentatge.

En la mateixa línia, igual que aprenem a llegir un cop ja hem après a parlar i som capaços de fer frases correctament, la lectura musical s'introdueix un cop l'alumne ha començat a tocar i expressar-se musicalment, deixant les assignatures teòriques per a més endavant de la mateixa manera que l'aprenentatge dels verbs, pronoms etc. i l'anàlisi d'oracions es fa un cop ja domina l'escriptura bàsica.

A L'EMSPR també donem molta importància a les classes de conjunt instrumental. Les classes en grup no se centren només en els aspectes tècnics de l'instrument, sinó que des del primer moment s'integren tots els aspectes de la música perquè es trobin amb el dia a dia de qualsevol músic: tocar en grup, perquè aprenguin a tocar escoltant als seus companys. El repertori que s'utilitza és el més proper a l'edat i els gustos dels alumnes, clàssic, modern, cançons de moda, repertori popular... El que ells triïn, sempre amb l'orientació del professor. És precisament aquesta varietat d'estils el que permet treballar també diferents maneres d'interpretació, i tot i que dins d'un conjunt és molt fàcil que hi hagi diferents gustos artístics, el repertori ha de ser variat perquè tots els integrants se sentin plenament identificats amb les obres que s'interpreten.
També s'oferirà sempre la possibilitat, si l'alumne/a li interessa, de preparar els exàmens oficials per accedir als estudis reglats al conservatori.


2.c. Evaluació

El professor de l'instrument principal serà, a totes les etapes, el tutor del alumne. Al llarg del curs es realitza un seguiment continuat i individualitzat del procés d'aprenentatge dels alumnes dins la línia que marca el centre amb el PPC que s'ha detallat en el punt anterior.

El claustre de professors es reuneix periòdicament per fer el seguiment pedagògic general dels alumnes de L'EMSPR i té uns models d'informes i actes que revisa cada curs i que especifiquen els objectius de cadascuna de les assignatures que imparteixen.

La avaluació serà contínua. Es donaran tres informes al llarg del curs que coincidiran amb el final de cada trimestre i aquests informes els lliurarà el tutor el dia de l'última classe d'instrument de cada trimestre i, si es desitja, es podrà fer una entrevista amb la família.3. EDIFICI I ESPAIS

L'EMSPR porta a terme la seva activitat a les instal·lacions de l'Escola de règim general CEIP Les Parellades de Sant Pere de Ribes. L'ús d'aquests espais anirà determinat SEMPRE per l'ús que fan de l'edifici tant l'escola les Parellades pròpiament com l'AMPA de l'escola. Això vol dir que l'activitat de L''EMSPR no pot entorpir l'activitat de l'escola en cap cas i es limitarà als horaris a partir dels quals l'activitat d'ambdós òrgans hi hagi finalitzat o pugui compaginar-se correctament.

No totes les dependències de l'escola les Parellades es destinaran a les funcions pròpies de L'EMSPR. L'activitat disposa d'un nombre d'espais sol·licitats durant el curs, de dilluns a divendres de 16:45 a 21:30. És per això que per al seu ús en dies i hores no previstos s'ha de sol·licitar específicament a l'escola Les Parellades. No obstant això, podran ser utilitzats amb autorització prèvia del centre, sempre que des JMSPR i la direcció de L'EMSPR se sol·liciti amb la mínima antelació necessària.

Professors, pares i alumnes procuraran fomentar dins de l'escola un ambient de silenci i respecte per propiciar l'ambient necessari per facilitar el treball que s'estigui duent a terme a les aules.

El bon estat del manteniment de les instal·lacions de l'escola és responsabilitat de tots els membres de la comunitat educativa.


4. DRETS I DEURES

4a ALUMNES

4.a.1. Drets de l'alumnat
Els drets dels alumnes són els següents:

- Ser tractat amb respecte tant pel professor com pels companys de classe.
- Que sigui respectat el seu horari de classe i que tant l'aula com el professor estiguin en condicions.
- Conèixer el calendari lectiu del centre.
- Tenir l'oportunitat de tocar en públic, com a mínim, en tres ocasions durant el curs.
- Que tots els canvis que puguin sorgir durant el curs que afectin el seu horari i / o dia de classe se li comuniquin telefònicament i/o per e-mail, i sempre que sigui possible, se li consulti amb un mínim de 24h. d'antelació.
- Rebre una formació musical de qualitat.
- Orientació tutorial que faci un seguiment acurat del seu progrés i rendiment al llarg de la seva formació.
- Informar-se sobre les seves aptituds, coneixements, capacitats i nivell adquirit respecte a la programació de l'aula, com a mínim, mitjançant els informes trimestrals que els tutors lliuren als alumnes, així com els criteris i procediments d'avaluació.
- Conèixer les opcions d'estudis oficials i professionalitzadors, així com una formació adequada i suficient per a accedir-hi.
- Accedir al banc d'instruments de l'escola, en les condicions que especifica la normativa creada a aquest efecte, i que està a disposició dels alumnes.
- Participar en el funcionament i la vida de l'escola.


4.a.2. Deures de l'alumnat
Els deures dels alumnes són els següents:

- Acceptar els objectius i principis expressats al PPC i en aquest RRI.
- Conèixer el calendari lectiu del centre.
- Tractar amb respecte als companys de classe i els professors.
- Assistir a classe, ser puntual i complir amb el programa d'estudis al què estigui matriculat.
- Comunicar les absències tant a les classes individuals com a les col·lectives o de conjunt de forma telefònica i/o per e-mail, i sempre que sigui possible, amb un mínim de 24h. d'antelació; així com justificar adequadament aquestes absències, tal com s'especifica al punt 5.b d'aquest RRI.
- Col·laborar amb el professorat per al bon desenvolupament de les activitats de l'escola.
- Comunicar al tutor o a l'equip directiu, si escau, qualsevol circumstància que pugui afectar el normal desenvolupament i aprenentatge de l'alumne.
- En la mesura del possible, participar en les activitats programades fora de l'horari habitual, així com participar i col·laborar activament en la vida del centre.
- Realitzar les tasques encomanades pel professorat.
- Tenir cura i utilitzar correctament tot el material i mobiliari de l'escola.
- Conèixer el deure que l'estudi comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l'aprofitament dels ensenyaments que s'imparteixen, amb la finalitat d'aconseguir una bona formació artística i humana.


4.b. PARES, MARES, TUTORS LEGALS I FAMÍLIES

4.b.1. Drets dels pares, les mares, els tutors legals i les famílies
Els drets dels pares, les mares, els tutors legals i les famílies són els següents:

- Conèixer el calendari lectiu del centre.
- Ser atesos pels membres de l'equip directiu i el professorat tutor dels seus fills.
- Assistir a les reunions que convoqui l'escola.
- Rebre i/o sol·licitar, en nom dels fills, aclariments al professorat respecte a les valoracions del procés d'aprenentatge i de les activitats musicals del programa de dedicació proposat. Igualment pel que fa a les decisions referents a les participacions, col·laboracions, etc. dels alumnes en activitats organitzades per L'EMSPR, siguin en el centre o fora del mateix.
- Que tots els canvis que puguin sorgir durant el curs que afectin a l'horari i/o dia de classe se'ls comuniquin telefònicament i/o per e-mail i, sempre que sigui possible, se li consulti amb un mínim de 24h. d'antelació.
- Orientació tutorial que faci un seguiment acurat del progrés i rendiment de l'alumne al llarg de la seva formació.
- Informar-los sobre les aptituds, coneixements, capacitats i nivell adquirit l'alumne/a pel que fa a la programació de l'aula, com a mínim, mitjançant els informes trimestrals que els tutors lliuren als alumnes, així com els criteris i procediments d'avaluació.


4.b.2. Deures dels pares i famílies
Els deures dels pares, les mares, els tutors legals i les famílies són els següents:

- Acceptar els objectius i principis expressats al PPC i aquest RRI.
- Conèixer el calendari lectiu del centre.
- Comunicar les absències tant a les classes individuals com les col·lectives o de conjunt de forma telefònica i / o per e-mail, i sempre que sigui possible, amb un mínim de 24h. d'antelació; així com justificar adequadament aquestes absències, tal com s'especifica al punt 5.b d'aquest RRI.
- Col·laborar amb el professorat per al bon desenvolupament de les activitats de l'escola.
- Comunicar al tutor o a l'equip directiu, si escau, qualsevol circumstància que pugui afectar el normal desenvolupament d'aprenentatge dels seus fills.
- Assistir a les convocatòries individuals per tractar el procés d'aprenentatge del seu fill.
- Assistir a les convocatòries col·lectives que poden tractar sobre el funcionament i organització de l'escola fins a temes educatius d'interès.
- Acompanyar als seus fills a les activitats dins i fora del centre.
- Facilitar al màxim l'estudi musical dels seus fills.
- Conèixer el deure que l'estudi comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l'aprofitament dels ensenyaments que s'imparteixen, amb la finalitat d'aconseguir una bona formació artística i humana.


4.c. PROFESSORAT:

4.c.1. Drets dels professors
Els drets dels professors són els següents:

- Conèixer el calendari lectiu del centre.
- Ser tractat amb respecte pels alumnes, famílies i companys de treball.
- Conèixer les obligacions inherents a l'activitat docent en referència a l'atribució de tasques i responsabilitats contingudes al PPC general, així com les tasques a realitzar encomanades pel professorat.
- Assistir a classe, ser puntual i complir el programa d'estudis.
- Participar de les activitats programades fora de l'horari habitual, així com participar i col·laborar activament en la vida del centre.
- Dret a ser recolzat pel claustre de professors i l'equip directiu en cas de trobar-se en una situació conflictiva.
- Dret a rebre informació puntual i exacta sobre els acords presos pels òrgans de decisió i gestió de l'escola.
- Dret a ser tractats amb respecte i que es respecti el seu horari de classe, etc.


4.c.2. Deures dels professors
Els deures dels professors són els següents:

- Acceptar els objectius i principis expressats al PPC i en aquest RRI.
- Conèixer el calendari lectiu del centre.
- Tractar amb respecte als alumnes, famílies i companys de treball.
- Complir les obligacions inherents a l'activitat docent en referència a l'atribució de tasques i responsabilitats contingudes al PPC general, així com realitzar les tasques encomanades pel professorat.
- Comunicar les absències tant a les classes individuals com les col·lectives o de conjunt de forma telefònica i/o per e-mail, i sempre que sigui possible, amb un mínim de 24h. d'antelació; així com justificar adequadament aquestes absències, tal com s'especifica al punt 5.b d'aquest RRI.
- Sempre que sigui possible, acomplir amb l'horari i el calendari establerts, tant pel que fa a les activitats lectives, com les hores no lectives o programades fora de l'horari habitual, i de les altres activitats relacionades amb els objectius de l'escola; així com participar i col·laborar activament en la vida del centre.
- En la mesura del possible, col·laborar en l'organització i el desenvolupament de les activitats organitzades pel centre, siguin al centre o extraordinàries.
- Assistir a les reunions de claustre, d'avaluació o altres reunions a les que se'l convoqui.
- Complir amb les obligacions acadèmiques acordades pel centre: informes, avaluacions, entrevistes, tutories, etc.
- Tenir cura i utilitzar correctament tot el material i mobiliari de l'escola.5. RÈGIM ADMINISTRATIU I FUNCIONAMENT
 

5.a. Règim administratiu

- L'alumnat estarà matriculat a l'escola després d'haver seguit el procediment de preinscripció i matrícula especificats per L'EMSPR. És IMPRESCINDIBLE que el centre disposi de matrícula física de cada alumne amb la corresponent signatura de l'alumne o, en cas de ser menor, signat pel seu pare, mare i/o tutor/a legal.

- Tal com està especificat a la matrícula, en el moment de la realització de la mateixa s'autoritza a JMSPR i a L'EMSPR a utilitzar, en l'àmbit de les seves competències, les dades personals facilitades i a girar rebuts mensuals pels imports prèviament acordats. No obstant això, l'alumne/a o tutors tenen la possibilitat d'exercir els drets d'accés rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, tal com especifica el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

- També en el moment de la matrícula serà quan els pares, mares i/o tutors especificaran si autoritzen o no a l'alumne/a realitzar activitats fora del centre. També és aquí on autoritzaran o no a JMSPR i a L'EMSPR la presa d'imatges (fotografies, vídeos, etc) per il·lustrar materials de difusió de les activitats dutes a terme pel centre. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, Internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials ...), sempre amb caràcter gratuït, i únicament amb l'objectiu de difondre les activitats de L'EMSPR. Aquesta autorització és completament gratuïta, i l'alumne/a, pare, mare i/o tutor/a legal es compromet a no reclamar compensació, pagament, i/o indemnització a canvi d'aquest permís acordat amb JMSPR i L'EMSPR.

- El pagament de les quotes mensuals s'efectuarà únicament mitjançant gir bancari per part de JMSPR. Els rebuts es giraran de Setembre a maig, tots dos inclosos, o, en el cas que la matrícula es faci a mig curs, a partir del mes matriculat i fins a Juny, ambdós inclosos.

- Les baixes d'un alumne a meitat de curs s'han de comunicar abans del dia 20 del mes efectiu de la baixa. Sinó és així, i en cas d'haver-se girat ja el rebut bancari, s'haurà d'abonar la mensualitat següent i les despeses de gestió que se'n derivin.

- Serà motiu de suspensió de l'activitat de l'alumne/a l'impagament de la quota mensual superior a dos mesos. No obstant això, serà condició indispensable estar al corrent de pagament per renovar la matrícula.
En cas d'impagament reiterat, de no abonar un import que romangui pendent de pagament, de no tenir coneixement de voluntat de pagament, i/o de no tenir noticies del deutor, JMSPR i L'EMSPR es reserven el dret de procedir a la comunicació de les dades del deutor per incloure-les a les llistes de RAI ASNEF així com emprendre les accions legals necessàries per cobrar el deute.

- Un cop abonat l'import de la matrícula, aquest només es retornarà en el cas d'incompliment de les condicions per part de l'escola (canvis de professors, no poder oferir horaris ja convinguts, etc.). Així mateix, un cop iniciades les classes, l'import de la matrícula no es retornarà en cap cas.

- Les classes de prova es comptabilitzaran amb la mensualitat corrent i es tindran en compte en el gir bancari del mes en curs o del mes següent, segons el cas.

- L'assignació d'horaris és ESTRICTAMENT per ordre de matriculació. Amb tot, cal tenir en compte que els alumnes més petits tenen preferència horària en quant a les primeres hores de la tarda.

- Durant el curs escolar, L'EMSPR pot proposar a les famílies modificacions d'horaris, proposta que es pot realitzar al llarg de tot el curs donat que durant el mateix es poden produir altes i baixes. Tanmateix, qualsevol canvi horari sempre serà consensuat per les dues parts.

- Durant el mes de juny L'EMSPR facilitarà la proposta lectiva per al curs següent i informarà a les famílies dels horaris i quotes anuals.- La renovació o no de la matrícula sempre serà a decisió de l'alumne/a i/o tutors i, en cas de renovació haurà de procedir segons les indicacions de matriculació de L'EMSPR.


5.b Funcionament

- Les classes individuals no realitzades per absència de l'alumne NOMÉS es recuperaran en un cas de força major i si es comunica l'absència amb una antelació mínima de 24 hores. Ambdues condicions són indispensables. Així doncs, en cap cas es recuperarà cap classe si no és un cas de força major i si no s'avisa amb aquest mínim d'antelació especificat.

- Les classes es recuperaran en funció de la disponibilitat horària del professor.

- En cas d'absència a una classe grupal (instrument col·lectiu, conjunt instrumental, etc.), la classe no es recuperarà encara que l'absència sigui per força major.

- En cas d'absència prolongada voluntària (viatges durant el període lectiu, etc.) les classes NO són recuperables i si es deixa de pagar la mensualitat corresponent NO es guardarà l'hora de classe.
En aquest supòsit, i en el cas concret de les classes col·lectives d'instrument, si un alumne s'absenta prolongadament i deixa de pagar la mensualitat, però amb la intenció de seguir fent classe quan torni, l'alumne que no marxa passarà a fer classe individual, per tant, esdevindrà el propietari de l'hora assignada, haurà d'abonar la mensualitat com a classe individual i serà ell/a qui decideixi, en tornar l'alumne absent, si continua com a individual o si torna a fer classe col·lectiva.

- També serà motiu de recuperació d'una classe la indisposició o no compareixença del professor a l'aula. No obstant això, les baixes del professorat han de ser substituïdes per un altre professor de la mateixa especialitat o, en cas que no sigui possible, s'haurà de consensuar amb l'alumne un altre dia per recuperar la classe que vagi bé a les dues parts.

- Per comunicar i/o processar qualsevol tipus d'informació de caràcter rellevant amb l'escola, com ara absències, baixes, etc., s'ha de fer mitjançant trucada telefònica al telèfon de l'EMSPR (626.12.67.93) i / o mitjançant correu electrònic a l' direcció de L'EMSPR (santperederibes@joventutsmusicals.cat) i caldrà haver rebut resposta per part de l'EMSPR per tal de confirmar la comunicació de la informació. Si no es donen tots dos factors s'entén que no s'ha rebut correctament la informació i, per tant, que no s'ha efectuat la comunicació o no s'ha efectuat a temps.
No seran vàlides en cap cas les comunicacions per WhatsApp, SMS o altres canals que no siguin els anteriorment exposats.En el cas dels alumnes menors d'edat, les comunicacions les han de fer obligatòriament els pares, mares o tutors legals.

 


6. DISCIPLINA I SANCIONS

Els problemes de disciplina han de ser resolts en aquest ordre:

1. El professor que es trobi fent classe en el moment de l'incident.
2. El tutor de l'alumne a l'escola.
3. L'equip directiu de L'EMSPR.
4. La junta de JMSPR.


- Els problemes relacionats amb la gestió de l'escola els resoldrà exclusivament l'Equip directiu de L'EMSPR.- En el cas que algun alumne plantegi problemes seriosos i reiterats que el professor o el seu tutor no puguin resoldre, les possibles mesures a prendre serien determinades també per l'Equip directiu de L'EMSPR i, si fos necessari, per la Junta de JMSPR.- Qualsevol desperfecte ocasionat per negligència haurà de ser reparat pel mateix alumne i el seu responsable civil s'haurà de fer càrrec de les despeses que se'n derivin.- En cas d'impagament i de no abonar l'import que romangui pendent de pagament, JMSPR i la direcció de L'EMSPR suspendran l'activitat de l'alumne/a i, en cas de no tenir coneixement d'intenció de pagament del deutor o de parador desconegut del mateix, JMSPR es reserva el dret de procedir a la comunicació de les dades del deutor per incloure-ho en les llistes de RAI ASNEF així com emprendre les accions legals necessàries per cobrar el deute.


SÓN CONSIDERADES FALTES LLEUS:

- L'absència a classe sense la seva corresponent comunicació, tal com indica el RRI.

- Desperfectes ocasionats per negligència de l'alumne a qualsevol material de l'escola.

- L'impagament de la quota mensual.

- Entrada animals no autoritzats al centre.

- Altres faltes dignes de ser considerades lleus.


Considerem que les faltes lleus es poden resoldre parlant i fent comprendre a l'alumne i/o als responsables civils de l'alumne/a que s'ha de rectificar la seva conducta. No obstant això, aquestes faltes poden rebre un toc d'atenció com la prudència millor ho aconselli.SÓN CONSIDERADES FALTES GREUS:

- La reiterada absència a classe sense la seva corresponent comunicació, tal com indica el RRI.

- Fumar dins el centre.

- No abonar els impagaments el mes següent a la data del primer deute.

- Altres faltes dignes de ser considerades greus.


Les faltes les greus seran sancionades per la direcció de L'EMSPR de forma adequada i pedagògica, segons es cregui convenient.SÓN CONSIDERADES FALTES MOLT GREUS:

- Negativa a abonar els pagaments mensuals, els deutes o la desaparició del deutor.

- Faltar al respecte al professor, al personal docent, al personal no docent o un altre alumne

.- Comportaments violents.

- Agressions físiques i psicològiques.

- Furt.

- Danyar deliberadament el material del Col·legi i / o les seves instal·lacions.

- El mal ús de la tecnologia i les xarxes socials cap a terceres persones amb relació o no a l'escola i / o a altres entitats del municipi.

- Altres faltes dignes de ser considerades molt greus.

 

La comissió d'una falta molt greu és excepcional. Qualsevol mesura disciplinària per una falta molt greu l'adoptarà l'equip directiu de l'EMSPR així com la Junta de JMSPR en assemblea extraordinària i, si fos necessari la comunicació a la Policia Local. Es lliurarà a l'alumne o al seu responsable civil, per escrit, un informe de sanció on s'informarà de la falta comesa i de la sanció corresponent, inclosa l'expulsió temporal o definitiva de L'EMSPR si es considera necessari, així com altres mesures legals que es considerin oportunes.